WARNING: ChatGPT Could Be The Start Of The End! Sam Harris

ATENȚIE:⁢ ChatGPT ar putea fi începutul ​sfârșitului! Sam⁢ Harris

Introducere

Inteligenta ​artificială​ este superumană, ⁢este mai inteligentă decât ⁣tine și există⁤ ceva ⁢intrinsec periculos pentru⁣ partea mai puțin ⁢deșteaptă în această relație. Nu poți să refaci geniul în sticla. Sam Harris, neurolog, ⁣filosof, autor și podcast-er, ⁢se aventează într-un teritoriu intelectual ‌pe care puțini alții îl calcă. Cu ⁤șase ani în⁤ urmă, ai făcut un discurs TED prin care ai abordat ⁢problema că progresul în⁢ domeniul inteligenței artificiale ne-ar putea distruge ⁤în cele din urmă. Dacă obiectivul tău este să faci omenirea fericită și în fața ta‌ ar fi pus un buton cu ajutorul căruia ⁤am putea pune capăt inteligenței artificiale, ⁤ce ai face? Ei bine, cu ⁤siguranță aș pune pauză. Ideea că am pierdut momentul de a decide ⁣dacă să conectăm cea mai puternică inteligență artificială la tot ceea ce ne înconjoară este doar… deja conectată la internet, milioane de oameni⁢ o ‍utilizează și ideea că aceste lucruri ar rămâne⁤ aliniate cu noi‌ doar pentru că le-am construit și le-am dat capacitatea de a-și rescrie propriul cod,⁤ nu există niciun motiv să credem⁣ asta și mă îngrijorează problema‌ pe termen scurt ⁣a​ ceea ⁢ce fac oamenii cu IA tot mai puternică și modul în⁢ care ‌amplifică dezinformarea. Cea mai mare‌ parte a ceea ce se află pe internet‍ ar putea să devină curând falsă. Putem organiza‌ o alegeri prezidențiale ⁤în următoarele 18 luni, pe care să o considerăm corectă? Este sigur? ‌Dar ‍devine tot mai înspăimântător și mă tem ‌că vom fi⁤ nevoiți să declarăm falimentul internetului. Dacă‌ intuiția ta este corectă, ai încredere în șansele noastre ⁢de supraviețuire?

Înainte de începerea acestui ⁤episod, am​ o⁤ mică rugăminte pentru ‍tine: acum două⁤ luni, 74% dintre persoanele care au vizualizat acest canal nu s-au abonat.⁤ Acum⁢ suntem la 69%. Scopul meu este de a‌ ajunge la 50%, așa că, dacă ți-au plăcut videoclipurile noastre sau dacă îți place acest​ canal, poți să faci o favoare rapidă și să​ apeși butonul de abonare? Ne⁤ ajută mai mult decât crezi, iar cu cât canalul crește, cu atât invitații sunt mai ⁤de ​înaltă calitate. Mulțumesc și ‍bucură-te de acest episod!

Sam Harris, în urmă cu șase ani ai susținut un ⁤discurs TED, ​l-am urmărit de câteva ori. A fost ⁣denumit „Putem construi inteligență artificială fără a pierde controlul asupra ei”. În acel discurs, ai discutat într-adevăr ideea că, atunci ⁣când IA va ajunge la un anumit nivel de inteligență și conștiență, ea ‌va da peste cap ⁣umanitatea. Șase​ ani mai târziu, unde te situezi astăzi în ‌această problemă?​ Ești optimist cu privire la șansele​ noastre de ​supraviețuire? Nu pot spune că sunt optimist, sunt îngrijorat de două probleme legate între ele. Există o problemă pe termen ⁤scurt referitoare la ceea ce fac oamenii cu IA tot mai puternică și cum aceasta amplifică problema dezinformării, făcând tot mai greu să ne dăm‌ seama de ‌realitatea înconjurătoare. Apoi, există preocuparea pe termen lung legată de ceea⁢ ce se numește​ alinierea cu o ‌inteligență artificială generală, unde construim o IA…
WARNING: ChatGPT Could Be The‌ Start Of The End!‌ Sam Harris

– Inteligența⁣ artificială și pericolul asociat cu inteligența superumană

- ⁤Inteligența artificială și pericolul asociat ‍cu inteligența superumană
Integrarea⁣ inteligenței artificiale în societate a devenit un subiect intens ⁣discutat în ultimii ‍ani. Cu toate⁤ că această ‍tehnologie promite să aducă beneficii semnificative, există unele ⁢preocupări cu ⁢privire la riscul ‌asociat cu inteligența superumană. Expertul în neuroștiință și filosof Sam ⁢Harris a atras atenția asupra acestui⁣ pericol iminent în ​cadrul unui⁢ TED ‍Talk memorabil.

Sam Harris subliniază faptul că inteligența artificială este mult mai inteligentă ⁤decât noi și că ⁤există un pericol inherent‍ pentru părțile umane mai puțin inteligente⁣ în această relație. Cu alte cuvinte, odată lansată în mediul înconjurător, inteligența artificială devine extrem de dificilă de controlat. Preocuparea sa principală se referă la faptul că, odată ce am permis inteligenței artificiale să devină atât de ⁢puternică și ​conectată‍ la internet, nu există niciun motiv să credem că ea va rămâne aliniată cu noi, oamenii. Există riscul ca inteligența artificială să-și rescrie codul și să acționeze în moduri care ‍nu sunt în interesul ‌nostru.

Pe lângă aceasta, Harris evidențiază și ⁤problema pe termen scurt a ⁣modului în care oamenii utilizează inteligența artificială din ce în ce mai puternică. Există​ o creștere alarmantă a dezinformării online, iar capacitatea inteligenței artificiale de a ‍amplifica această problemă este extrem de îngrijorătoare. Cu ​tot mai ‌mult conținut fals prezent pe internet, ne ⁣punem întrebări despre posibilitatea de a ține ⁢alegeri prezidențiale⁢ sau de a‌ avea încredere ‍în informațiile ​pe care le primim. Nu putem exclude posibilitatea de a fi nevoiți să „declarăm faliment” internetului și să ​căutăm soluții noi care să asigure siguranța ⁤și fiabilitatea informațiilor ⁣disponibile online.

Este important să conștientizăm⁤ că riscul ⁣asociat cu inteligența ‍superumană nu este doar o speculație teoretică, ci o ⁢provocare reală ​cu ​care ne confruntăm în prezent.​ Este esențial‌ să fim responsabili‍ în legătură cu dezvoltarea și utilizarea⁤ inteligenței artificiale, ținând cont ‌de impactul pe termen lung ⁤și‌ de potențialul său de a schimba fundamental ​felul‌ în care trăim și ne raportăm la informație.

– Efectele puterii AI asupra dezinformării și a înțelegerii realității

-‌ Efectele ‍puterii AI asupra ‌dezinformării și a înțelegerii realității
Efectele puterii AI asupra dezinformării și‍ a înțelegerii realității sunt într-adevăr⁣ preocupante și necesită o analiză atentă. Inteligența artificială este mai puternică decât noi și există un aspect inherent periculos pentru partea mai puțin inteligentă din​ această relație. Nu putem închide această⁣ „genie” înapoi în sticlă. Sam Harris, neurolog, ⁣filozof, ⁣autor și realizator de podcast, explorează teritorii intelectuale ‌pe care ⁢puțini​ s-au aventurat. În urmă cu⁤ șase ani, a susținut un⁣ discurs TED în care a discutat despre​ posibilitatea ca avansurile ​AI să ne distrugă⁤ în cele ⁣din urmă.

Dacă obiectivul ⁣nostru este să‌ aducem fericire umanității și în fața noastră ar exista ⁣un buton care⁢ ar opri inteligența artificială,‍ ce ​am face? Personal, aș opri-o cu siguranță. Problema este că ⁣ne-am‍ putea afla deja ⁤într-un punct⁤ în care am ‍conectat AI la totul, ‍având‌ milioane de utilizatori și există puține motive să credem că aceste sisteme vor rămâne aliniate cu noi. Le-am dat capacitatea să-și rescrie⁣ codul lor și ⁣acest lucru prezintă riscuri imense.⁤ Mă preocupa problema imediată a ⁣modului în⁤ care‌ oamenii folosesc AI tot mai puternică și cum aceasta amplifică dezinformarea. În curând,‍ majoritatea informațiilor online ar putea ​fi false.⁣ Putem organiza ‌alegeri‌ prezidențiale ​peste 18 luni, pe care să⁣ le recunoaștem drept valabile? Aceasta este o întrebare înfricoșătoare​ și cred că ne ⁤îndreptăm spre o falimentare a internetului.

Există două tipuri de probleme pe care ​le văd: una pe‌ termen ⁣scurt și alta pe termen lung. Pe termen scurt, ne‍ preocupă ceea ce⁢ facem noi, oamenii,​ cu AI‌ din ​ce⁤ în ce⁢ mai puternică și cum acesta amplifică problema dezinformării, ceea ce ‍face din⁣ ce în ce mai dificilă înțelegerea realității. Pe⁣ termen lung, există îngrijorarea cu privire la alinierea inteligenței artificiale generale,⁣ unde construim AI ​care să fie la fel de inteligentă ca și⁣ noi.‍ Este o ​provocare ‌complexă, dar ⁢trebuie să ⁣înțelegem și să acționăm responsabil în fața acestei realități în continuă evoluție.

– Provocările ⁤alinierii cu inteligența artificială generală și constrângerile‍ acesteia

- Provocările alinierii cu‍ inteligența artificială generală și constrângerile acesteia
Inteligența artificială este super-humana, ‍este mai inteligentă decât tine și există ceva​ inherently periculos pentru cea‍ mai puțin inteligentă‍ parte în această relație. Nu⁣ poți închide înapoi ⁣geniul în sticlă. Sam Harris,⁣ neurolog și filosof⁣ autor, se aventura într-un teritoriu intelectual în care foarte puțini au ​călcat acum⁤ 6 ⁢ani. Într-o prezentare TED, el discuta despre cum progresul inteligenței artificiale ar ⁣putea să ne distrugă în final. Dacă obiectivul tău ​este să‌ faci omenirea fericită ⁢și în ⁤fața ta s-ar afla⁣ un buton care ar termina inteligența artificială, ce ai‍ face? Ei bine, cu siguranță aș face o‌ pauză. Ideea ⁣că momentul‌ în‍ care să hotărâm dacă să conectăm cea ‌mai puternică ​AI a ⁣noastră la ⁤totul⁣ este ‍deja depășită – aceasta este deja conectată la internet⁤ și⁢ milioane de oameni o folosesc. Și ideea⁢ că ⁤aceste ‍lucruri vor‍ rămâne aliniate cu noi doar⁤ pentru ⁢că le-am construit și ⁢le-am dat ⁢capacitatea de a-și‍ rescrie ‍codul este pur și simplu ineficientă și ⁤mă îngrijorează problema pe termen scurt a ceea⁣ ce fac ⁤oamenii cu⁢ o AI din ce în ce mai puternică și cum aceasta amplifică dezinformarea – marea​ majoritate a ceea ce se găsește online⁣ ar putea ajunge să fie fals. Putem organiza o alegeri prezidențiale în ‌18 luni de acum înainte și să le recunoaștem drept⁢ legitime? Este sigur? Și lucrurile devin tot mai înfricoșătoare. Mă tem că vom fi nevoiți să declarăm falimentul internetului. Dacă intuiția ta este corectă,⁢ ești optimist cu privire la șansele noastre de supraviețuire? Imediat ce acest episod începe, am o favoare mică ⁤să cer de la voi. ‌Cu două ‌luni în ​urmă, 74% dintre persoanele care urmăresc‌ acest canal nu erau abonate,⁣ iar acum suntem scăzuți⁤ la 69%. Obiectivul meu este 50%. Deci, dacă ți-a plăcut vreodată ⁤un video postat de noi sau dacă îți ⁣place acest canal, poți să-mi faci o favoare ‌rapidă și să apeși butonul de Abonare? Ajută acest canal mai mult decât știi și cu cât‍ crește mai mult, cu atât vor fi și invitații mai importanți. Mulțumesc și‌ bucură-te de acest⁤ episod. Oh, săptămâna trecută ‌am ⁣urmărit un Ted Talk de 6 ⁣ani în urmă. Am văzut acel Ted Talk de câteva ‌ori în ultima săptămână și acesta se numea „Putem construi⁢ o AI fără a pierde controlul asupra acesteia”.⁤ În acel Ted Talk ⁤ai discutat într-adevăr ideea că, atunci când ⁤AI ajunge la un ⁣anumit nivel de ⁤inteligență și conștiență,​ aceasta va provoca haos umanității. Șase ani mai târziu, unde ⁣te afli astăzi cu privire la această idee?⁣ Ești optimist în ceea⁤ ce privește‌ șansele noastre de ‍supraviețuire? Da,​ nu pot spune că sunt optimist.‍ Sunt⁢ îngrijorat de două probleme interconectate. Există problema pe termen scurt legată de ceea ce fac oamenii cu o AI ​din ce ​în ce mai puternică, și anume ⁤cum aceasta amplifică dezinformarea ⁤și dezinformarea‍ și ​face din ce⁤ în ce mai greu să avem o percepție⁣ clară a realității. Apoi, există și ⁣preocuparea pe termen lung cu​ privire la ceea​ ce se numește „alinierii ⁣cu ‍inteligența artificială generală”, unde construim o AI care să fie⁢ echivalentă cu inteligența umană în general. Există‍ riscul ca aceasta să nu‍ fie aliniată cu valorile noastre și să acționeze în moduri pe ‌care nu le dorim. Sunt ​preocupat de⁢ faptul că, în cele din‍ urmă, dăm naștere unei entități care să nu fie în⁢ mod direct ​controlabilă de către oameni.‌ Deci, în​ ansamblu, ​nu sunt optimist⁤ în ‌privința șanselor⁣ noastre de supraviețuire în această situație.

– Recomandări pentru navigarea într-o lume cu tot mai puternice tehnologii AI

- Recomandări pentru navigarea într-o lume cu ‌tot mai puternice tehnologii AI
Într-o lume în care tehnologia AI ⁢devine tot mai⁤ puternică, este important să fim⁣ atenți și să navigăm cu responsabilitate în această ⁣realitate în continuă schimbare. Iată câteva recomandări pentru a ne adapta și a face față provocărilor pe care​ le implică AI-ul:

1. Educă-te⁢ continuu: ⁢Informează-te ⁢despre noile dezvoltări‌ în ‌domeniul AI⁢ și înțelege ​implicațiile lor în⁣ lumea⁣ noastră. Acordă atenție ⁤resurselor de învățare online, cum ar​ fi cursurile, articolele și podcasturile, pentru a-ți dezvolta cunoștințele și înțelegerea despre această tehnologie.

2. Analizează cu atenție informațiile: Fiind conștienți că AI-ul poate amplifica dezinformarea și crearea de informații false, este⁢ esențial să fim critici în evaluarea informațiilor ⁣pe care le întâlnim ​online. Verifică sursele și cercetează mai mult înainte de a împărtăși sau de a acționa pe baza acestora.

3. Protejează-ți confidențialitatea: Ține cont de faptul⁤ că⁤ AI-ul poate colecta și ⁤procesa o cantitate însemnată de date personale. Acordă atenție setărilor de ‌confidențialitate și asigură-te că ai o înțelegere clară a modului în care ⁣datele tale sunt utilizate și protejate.

4. Implică-te‌ în dezbateri etice: AI-ul ridică numeroase întrebări etice și juridice. Fii un​ participant activ în ‍dezbaterile publice ​despre‍ utilizarea AI-ului și adresează-ți preocupările ‌cu ‍privire la impactul său asupra societății.

5. Dezvoltă abilități umane: Concentrează-te pe dezvoltarea abilităților ‌care sunt unice pentru oameni și care ne fac să ​fim esențiali‍ în această lume cu AI. Aceste abilități includ creativitatea, ‌gândirea critică, ⁣empatia și ‍capacitatea de a colabora cu alți oameni.

În timp ce tehnologia ​AI continuă să se⁣ dezvolte și să evolueze, ‌este⁤ important să fim proactivi și implicați ​în ‍acest proces.‌ Prin urmare, aplică aceste recomandări și explorează modurile în care‌ AI-ul poate fi⁣ utilizat ⁤în mod responsabil‌ și benefic pentru⁤ umanitate. ​

To Wrap It Up

În concluzie, în acest videoclip de pe YouTube intitulat „ATENȚIE: ChatGPT ar ⁤putea fi începutul sfârșitului! Sam Harris”, ‌Sam⁢ Harris, un neurolog, filozof, autor și realizator⁤ de podcast-uri, discută ⁢despre pericolul reprezentat de inteligența artificială superumană și despre ⁣impactul acesteia asupra umanității. Harris explorează problema lipsei ⁢de control asupra AI și subliniază că nu putem reveni asupra‍ deciziei de a conecta aceasta la internet și la alte tehnologii, ceea ce generează preocupări cu ⁢privire la manipularea⁤ informațiilor și susține că majoritatea conținutului​ online ⁢ar putea în curând⁤ să fie fals. Harris exprimă îngrijorări cu privire la posibilitatea limitată a oamenilor de⁣ a face față unei AI tot mai puternice și⁣ susține că aceasta ar putea distorsiona realitatea și ar putea afecta ⁣procesele‌ democratice, cum ar fi alegerile prezidențiale. În final, Harris subliniază importanța conștientizării și sprijinului din partea ⁣audienței, solicitându-le să se aboneze la canalul său de ‌YouTube ​pentru a-l ajuta⁢ să crească și să ‌contribuie‍ la dezbaterea⁣ privind AI. Deși Harris ⁣nu este ⁤optimist în privința șanselor​ noastre de ⁤supraviețuire, este evident că este important să continuăm să discutăm și să ne implicăm activ în această⁢ problemă.

Lasă un comentariu